Regulamin

Regulamin

 

  1. Wypełnianie wniosku na stronach partnerów serwisu expresowa-pozyczka.pl jest dozwolone tylko dla osób powyżej 18 roku życia.
  2. Wysyłając wniosek o pożyczkę poprzez stronę partnera serwisu expresowa-pozyczka.pl, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
  3. Wypełnienie i wysłanie wniosku jest dobrowolne.
  4. Niedozwolone jest wypełnianie wniosku fałszywymi danymi. We wniosku podaj swoje dane. Niedozwolone jest wypełnianie wniosku przez osoby trzecie.
  5. Serwis expresowa-pozyczka.pl ani jego właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klientów w wyniku nierozsądnego pobrania pożyczki lub opóźnienia/braku spłat rat kredytowych. Każdy klient jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z umową o pożyczkę, przed jej podpisaniem oraz wywiązania się z postanowień tej umowy.

Korzystanie z serwisu expresowa-pozyczka.pl wymaga akceptacji Polityki Prywatności.

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

1. Danych Osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

2. Serwisie – rozumie się przez to strony internetowe dostępne pod adresem expresowa-pozyczka.pl , za pomocą których świadczone są usługi przez VOLSOR;

3. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług VOLSOR, w tym zawierającą poprzez system VOLSOR Umowę o Pożyczkę, zarówno obecnie, jak i w przeszłości;

4. VOLSOR – rozumie się przez to VOLSOR s.r.o. w Pradze, ul. Na Příkopě 392/9, 11-000 Praga, Staré Město, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, nr. 201387

5. Pożyczkodawcy – firma udzielająca pożyczki Użytkownikowi, do której przekazywane są dane

6. Umowie o Pożyczkę – rozumie się przez to Umowę Ramową Pożyczki dotyczącą pożyczki odnawialnej, zawieraną przez firmę pożyczkową współpracującą z firmą VOLSOR z Użytkownikiem przy wykorzystaniu formularza umieszczonego w Serwisie.

Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwisów internetowych oraz firm, których dane linki/dane kontaktowe podane są w Serwisie. Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko stron expresowa-pozyczka.pl.

VOLSOR poprzez serwis expresowa-pozyczka.pl zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Serwis, nie musi informować o swojej tożsamości, ani ujawniać swoich Danych Osobowych.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Danych Osobowych przez VOLSOR może mieć miejsce w zawiązku z korzystaniem z usług świadczonych przez VOLSOR, w szczególności w związku z zawieraniem i wykonywaniem Umów o Pożyczkę. W takim wypadku Użytkownik zostanie poproszony o podane Danych Osobowych niezbędnych do świadczenia usługi przez VOLSOR oraz – o ile to będzie konieczne – o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Użytkownikowi zostaną też przekazane informacje wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych i inne właściwe przepisy prawa.

Korzystając ze strony expresowa-pozyczka.pl  Użytkownik akceptuje zasady polityki prywatności, które prezentowane są poniżej. VOLSOR zarządzająca serwisem expresowa-pozyczka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, w szczególności dla celów:

1. weryfikacji wiarygodności i wypłacalności Użytkownika w Biurze Informacji Kredytowej S.A. lub w biurach informacji gospodarczej przez firmę pożyczkową współpracującą z VOLSOR w celu zawarcia Umowy o Pożyczkę Użytkownika z Pożyczkodawcą,

2. marketingowych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez VOLSOR. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat zgody Użytkownika oraz konsekwencji jej udzielenia bądź nieudzielenia zostaną podane Użytkownikowi w chwili zwrócenia się z prośbą o udzielenie takiej zgody przez VOLSOR

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECICH

Dane Użytkowników mogą zostać przekazane Pożyczkodawcy, który w ramach współpracy z VOLSOR udzieli Użytkownikowi pożyczki na podstawie Umowy o Pożyczkę, lub udzieli informacji o pożyczce. Dane te nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw Użytkownika. Ponadto, dane na temat użytkowników Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

VOLSOR stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa celem zapewnienia ochrony zebranych Danych Osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem.

VOLSOR spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przewidziane we właściwych, powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, a także w aktach wykonawczych do wymienionych ustaw.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, a także prawo ich poprawiania. W przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych.

W przypadku chęci zmiany bądź usunięcia danych osobowych, należy skontaktować się pod adres e-mail: support@volsor.com.